Oferta
  Zastępstwo Inwestycyjne
Najszersza forma naszej wspólpracy z inwestorem jest prowadzenie w jego imieniu calego procesu inwestycyjnego od fazy pomyslu i koncepcji do oddania obiektu do uzytkowania. Dzialajac jako inwestor zastepczy przejmujemy od inwestora wlasciwego wszelkie obowiazki formalno - prawne zwiazane z inwestycja, pomagamy podjac wlasciwe decyzje w zakresie rozwiazan technicznych, wykonujemy prace projektowe, dokonujemy wyboru wlasciwego wykonawcy robót i nadzorujemy przebieg prac budowlano - montazowych.
Na kazdym etapie procesu inwestycyjnego monitorujemy realizacje budzetu inwestycji lub proponujemy rozwiazania alternatywne.

Zakres prac TNT jako Inwestora Zastepczego:

     Dzialania przedprojektowe.
 • Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej
 • Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Okreslenie zapotrzebowania na wode, na energie elektryczna, pare technologiczna
 • Okreslenie warunków odprowadzenia scieków lub oczyszczania odpadów
 • Okreslenie sposobu ogrzewania i warunków uzyskania czynnika grzewczego
 • Okreslenie potrzeb w zakresie lacznosci,
 • Okreslenie innych warunków i potrzeb majacych wplyw na prace projektowe
 • Podjecie decyzji o sposobie uzyskania dokumentacji projektowej
 • Ostateczne opracowanie programu inwestycji:
 • Wykonanie prac przedprojektowych:
     Faza projektowa.
 • Projekty wielobranzowe
 • Zbiorcze Zestawienie Kosztów
 • Zestawienia nakladów rzeczowych
 • Koordynacja prac projektowych
 • Uzyskanie uzgodnien opracowanych projektów
 • Zatwierdzenie dokumentacji technicznej
 • Uzyskanie pozwolenia na budowe
     Faza wstepna realizacji.
 • Przygotowanie dokumentacji konkursu ofert, sprawdzenie kompletnosci dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej obiektu
 • Przygotowanie przetargu na wylonienie Generalnego Wykonawcy budowy i przeprowadzenie procedur przetargowych (I lub II etapowe), przedstawienie wniosków Zarzadowi lub komisji przetargowej w celu wylonienia najkorzystniejszej oferty.
 • Przygotowanie umowy o roboty budowlane ze szczególnym uwzglednieniem gwarancji nalezytego wykonania umowy
 • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji
 • Opracowanie harmonogramu finansowania inwestycji
 • Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy
 • Organizacja zaplecza budowy
     Realizacja inwestycji.
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidlowym przebiegiem robót
 • Organizacja nadzoru autorskiego
 • Koordynacja robót poszczególnych branz
 • Przeprowadzenie prób, pomiarów, itp. instalacji
 • Przeprowadzenie odbioru koncowego inwestycji
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu
     Faza koncowa.
 • Wspólpraca z inwestorem w zakresie opracowania harmonogramu dostaw wyposazenia i urzadzen w ramach dostaw inwestorskich
 • Skompletowanie dokumentacji technicznej obiektu, zamontowanych urzadzen wraz z warunkami gwarancji
 • Rozliczenie finansowe inwestycji
 
© 2010 Transfer Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Uwagi Prawne.